Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Tân Quang - Huyện Ninh Giang

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông tin liên hệ - Xã Tân Quang


TTHọ và tênNgày,
 tháng, năm
Chức vụSố điện thoạiGmailGhi chú
1Vũ Duy Hưng1965Bí thư Đảng ủy0943083219  
2Nguyễn Ngọc Khá09/05/1972Phó bí thư Đảng ủy0976268215  
3Lê Tài Hoa09/5/1972PBT Đảng ủy, CTHĐND0984853056  
4Lê Văn Phúc27/3/1967PBT Đảng ủy, CTUBND0976261530  
5Vũ Duy Biển Phó CTHĐND0918664968  
6Phạm Quang Mạnh10/8/1983Địa chính - XD -NTM0976371805  
7Trần Đức Hạnh15/9/1975Phó CTUBND0975171975  
8Vũ Đình Công04/01/1968Phó CTUBND0978462707  
9Phạm Đức Trình26/10/1971VHXH0976271579  
10Vũ Đình Quyên01/04/1968CTMTTQ0982862339  
11Bùi Thị Sao CTHPN0836061973  
12Vũ Đình Tuấn20/02/1981CTHND0944831609 
13Phí Công Tưởng07/10/1963CTCCB0369760255 
14Vũ Tri Hải25/10/1988Bí thư đoàn TN0986639725 
15Nguyễn Duy Huy06/9/1982Trưởng Công an0963215207 
16Đàm Thanh Thủy Tài chính - Kế toán0984852695 
17Phạm Quang  Ngọc13/01/1987VHTTTDTT0967642847 
18Trịnh Trung Tuyến06/3/1975KH-GT-TL-NTM0986260610 
19Phạm Phú Thao1982Địa chính - XD -MT0986629383 
20Vũ Duy Thám20/4/1965Tài chính - Kế toán0986896347 
21Hoàng Thị An Giang16/11/1986Tư pháp - Hộ tịch0365701868 
22Nguyễn Văn Tiến06/01/1980Văn phòng -TK0907280888 
23Nguyễn Thị Hà10/7/1979VP Đảng ủy - Nội vụ0986939276 
24Vũ Thị Hằng10/5/1978VP Đảng ủy - Nội vụ0934316852 
25Nguyễn Thế Sức02/3/1986Chỉ huy trưởng QS0367176867 
26Phạm Quang Trống  PCT MTTQ xã0385731359 
27Nguyễn Công Đức  PCT Hội CCB xã  
28Bùi Văn Tới12/01/1965Tư pháp - Hộ tịch0382943826